Bỏ qua

Xem danh sách tất cả commit

git log --oneline

Xem danh sách tất cả file trong commit mình chọn

git diff-tree --no-commit-id --name-only -r <commitHash>

Đọc nội dung một file trong một commit cũ

git show <commitHash>:/path/to/file

Nếu muốn mở trong vim thì:
git show <commitHash>:/path/to/file | vim -

Nhược điểm của việc này là vì vim đọc trực tiếp từ stdin, nên không biết định dạng file là gì để mà tô màu. Có thể sửa việc này bằng:
git show <commitHash>:/path/to/file | vim -c 'set filetype=python' -

Lỡ commit file nặng

git filter-branch --force --index-filter 'git rm -r --cached --ignore-unmatch bigfile.txt' --prune-empty --tag-name-filter cat -- --all

Vấn đề hay gặp khi dùng Git


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023