Git log giúp xem lịch sử các commit

Lệnh Ý nghĩa
git log Xem các danh sách các commit
git log --oneline Chỉ xem tên
git log --oneline --graph Xem sơ đồ các commit
git log <commit> Xem danh sách các commit từ <commit> đó về trước

Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023