~ và ^ là để chỉ các commit trước đó

G  H  I  J
 \ /   \ /
 D  E  F
  \ | / \
  \ | /  |
   \|/  |
   B   C
    \  /
    \ /
     A

A =   = A^0
B = A^  = A^1   = A~1
C = A^2
D = A^^ = A^1^1  = A~2
E = B^2 = A^^2
F = B^3 = A^^3
G = A^^^ = A^1^1^1 = A~3
H = D^2 = B^^2  = A^^^2 = A~2^2
I = F^  = B^3^  = A^^3^
J = F^2 = B^3^2  = A^^3^2

Lưu ý: A~2 = D, nhưng A^2 = C

Cách nhớ

 • ~ nằm ngang nên nó chỉ đi thẳng
 • ^ có sự hội tụ giữa hai đường nên nó là dành cho merge

Illustration of relative references in Git

HEAD là commit hiện tại. @ là viết tắt của HEAD
Nguồn:: Stack Overflow, What’s the difference between HEAD^ and HEAD~ in Git? - Stack Overflow


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024