@ là viết tắt của HEAD

HEAD là commit hiện tại


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023