Khi các xác suất độc lập với nhau thì dùng phép nhân

Nguồn:: Training Latent Dirichlet Allocation: Gibbs Sampling


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023