Nếu xem ma trận giống như dãy số thì cũng giống như xem sách giống như dãy chữ

Nguồn:: The Attention Mechanism in Large Language Models - YouTube


Cập nhật lần cuối : 4 tháng 1, 2024
Tạo : 4 tháng 1, 2024