Xử lý ngôn ngữ tự nhiên chính là một công cụ nghĩ

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm
Công cụ không chỉ là cách để đạt mục tiêu nhanh hơn, mà còn thay đổi tư duy của chúng ta Những công cụ nghĩ tốt đa phần là sản phẩm phụ của những nỗ lực giải quyết những vấn đề nghiêm túc


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023