Việc vector hoá các văn bản là để máy tính có thể xử lý được

Sau khi vector hoá xong ta mới có thể mô hình hoá chúng. Mô hình bản chất là một phép biến đổi không gian vector


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023