Túi từ không phân biệt được những câu có cùng các từ bởi nó không phân biệt thứ tự trước sau của các từ trong một câu

Chẳng hạn như

you have no dog

no, you have dog

là 2 câu văn có biểu diễn giống nhau mặc dù có ý nghĩa trái ngược nhau. Chính vì thế phương pháp N-gram sẽ được sử dụng thay thế.
Nguồn:: Phạm Đình Khánh, Kĩ thuật feature engineering


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023