Độ tương đồng của hai vector chính là tích vô hướng vừa nó


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023