Độ tương đồng của hai vector chính là tích vô hướng vừa nó


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023