Mô hình chủ đề rất hữu dụng cho việc diễn giải

You’ll still see many researchers in digital humanities using topic models, for instance, because they care about telling a good story and understanding their data.
Nguồn:: Jordan Boyd-Graber: Faq
Nhân văn số sử dụng mô hình chủ đề rất nhiều
Gensim tập trung vào mô hình chủ đề


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023