Mô hình bản chất là một phép biến đổi không gian vector

tf-idf là một mô hình như vậy
Nguồn:: Core Concepts — gensim


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023