Mô hình bản chất là một phép biến đổi không gian vector

tf-idf là một mô hình như vậy
Nguồn:: Core Concepts — gensim


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023