Không giám sát nghĩa là giả định rằng người huấn luyện không có giả định nào

Nguồn:: WE1S – A 4Humanities Project


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023