Không giám sát nghĩa là giả định rằng người huấn luyện không có giả định nào

Nguồn:: WE1S – A 4Humanities Project


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023