Thế mạnh của RDF triplestore là tạo ra những liên kết mới không có sẵn lúc nhập vào

Nguồn:: A Skeptics Guide to Graph Databases - David Bechberger - YouTube


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023