Cách để AI không bị ảo giác là kêu nó viết query cho Wikidata

Nguồn:: The Future of Knowledge Graphs in a World of Large Language Models - YouTube


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023