Cách để AI không bị ảo giác là kêu nó viết query cho Wikidata

Nguồn:: The Future of Knowledge Graphs in a World of Large Language Models - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023