Plugin ezlinks vừa nhiều lỗi vừa không cần thiết

Ezlink là plugin cho Mkdocs để chuyển từ dạng [[wikilink]] sang dạng [MDlink](). Nó được để mặc định trong GitHub Publisher. Nó có nhiều lỗi. Ví dụ, với mkdocs.yml:

site_name: test
plugins:
  - ezlinks:
        wikilinks: true

Và cấu trúc thư mục ban đầu:

docs/ 
├── index.md 
└── a/ 
  └── index.md

Sau khi dựng ta sẽ có:

site/ 
├── index.html
└── a/ 
  └── index.html

Nếu trong docs/index.md bạn có nội dung sau:

[[a/index]]
[[a/index.md]]
[[./a/index]]
[[./a/index.md]]

Thì ở site/index.html sẽ ra kết quả html như sau:
| docs/index.md  | site/index.html                  | Trỏ đúng |
| ---------------- | -------------------------------------------------- | -------- |
| [[a/index]]   | <a href="a/" title="a/index">a/index</a>      | ✔    |
| [[a/index.md]]  | <a href="a/" title="a/index.md">a/index.md</a>   | ✔    |
| [[./a/index]]  | <a href="a/index" title="./a/index">./a/index</a> | ❌    |
| [[./a/index.md]] | <a href="a/" title="./a/index.md">./a/index.md</a> | ✔    |

Đồng thời Mkdocs sẽ báo như sau:

INFO  - Doc file 'index.md' contains an
      unrecognized relative link
      'a/index', it was left as is. Did 
      you mean 'a/index.md'?

Đây là các bug khác:

Tốt nhất là nên đổi wikilink sang mdlink ngay từ trong plugin của Obsidian rồi xoá ezlinks trong mkdocs.yml. Hoặc nếu không có thể không dùng Mkdocs Publisher plugin luôn mà dùng mkdocs-obsidian-bridge.


Cập nhật lần cuối : 28 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023