Main.html mở rộng base.html

{% extends "base.html" %}

{% block htmltitle %}
<title>Custom title goes here</title>
{% endblock %}

Nguồn:: Customizing Your Theme - MkDocs


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 19 tháng 10, 2023