Bất cứ một tệp nào trong overrides sẽ thay thế tệp ở theme gốc

theme:
  name: material
  custom_dir: overrides

Nguồn:: Customization - Material for MkDocs


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 19 tháng 10, 2023