Bất cứ một tệp nào trong overrides sẽ thay thế tệp ở theme gốc

theme:
  name: material
  custom_dir: overrides

Nguồn:: Customization - Material for MkDocs


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 19 tháng 10, 2023