TS là để thêm kiểu vào một ngôn ngữ từ đầu đã không muốn có kiểu. Rust được sinh ra với ý định có kiểu ngay từ đầu

Nguồn::
JS được sinh ra để chạy trên trình duyệt và không được dùng để làm việc với lượng code lớn JS và Python đều không yêu cầu phải khai báo kiểu ngay lúc viết


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024