Cargo giống npm hay pip

npm là chương trình quản lý package cho node.js
Pip là chương trình quản lý package của Python
Crate là file, package là tập hợp nhiều crate
Nguồn:: 1 tháng học Rust - Packages, Crates và Modules


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024