Nếu compiler không làm cho lập trình viên thấy rõ lỗi của họ là gì, thì đó là lỗi của Rust, không phải của họ

Nguồn:: Why is the JavaScript ecosystem switching to Rust? - YouTube

Viết chương trình bằng Rust giống như sống trong mối quan hệ bạo hành


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 4 tháng 1, 2024