Crate là file, package là tập hợp nhiều crate

Một package là một hoặc nhiều crates cung cấp một loạt các chức năng. Một package chứa một file Cargo.toml mô tả cách build các crate của package đó.

Một crate có thể là một binary crate hoặc một library crate. Binary crates là các chương trình bạn có thể biên dịch và thực thi để chạy, chẳng hạn như một command-line program hoặc một server. Chúng ta cần có một function được gọi là main, function này xác định điều gì xảy ra khi chạy thực thi. Tất cả các crates được tạo ra thường là binary crates.

Library crates không có main function, và chúng không được biên dịch để thực thi. Chúng định nghĩa các chức năng dự định để chia sẻ với nhiều projects. Ví dụ, crate rand chúng tôi sử dụng trong Chapter 2 cung cấp chức năng tạo các số ngẫu nhiên.
Nguồn:: Packages và Crates - Ngôn ngữ lập trình Rust


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 4 tháng 1, 2024