Việc cài phiên bản mới không xoá phiên bản cũ đi khiến cho người mới hay bị lẫn lộn phiên bản

Để xem có những phiên bản nào được cài

py --list


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023