Venv tạo môi trường ảo để tránh trường hợp chồng chéo các gói và xung đột phiên bản giữa các thư viện

Tạo Môi trường ảo trong Python với Conda | PYTHON TIPs and TRICKs - YouTube
venv chỉ tạo môi trường ảo cho phiên bản hiện tại. Miniconda tạo môi trường ảo cho nhiều phiên bản

Hướng dẫn Tạo Virtual Environment trong Python - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023