Pip là chương trình quản lý package của Python

Tương tự, npm là chương trình quản lý package cho node.js
Package và library là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ
Ta cài module trong Python bằng cách mở terminal lên và nhập
pip install tên_module


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024