Khi chạy Python trong VS Code, thư mục được chạy không phải là thư mục chứa script

Vào Settings, kiếm python.terminal.executeInFileDir:


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023