venv chỉ tạo môi trường ảo cho phiên bản hiện tại. Miniconda tạo môi trường ảo cho nhiều phiên bản

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023