Với những người chỉ cần dùng Python để làm dữ liệu chứ không lập trình, chỉ cần cài Anaconda là đủ. Không cần và không nên cài Python riêng

Không cần là vì bản thân Anaconda đã có cài sẵn Python rồi (Anaconda giống như một fork Python có bổ sung thêm nhiều công cụ cho khoa học dữ liệu). Không nên là vì Việc cài phiên bản mới không xoá phiên bản cũ đi khiến cho người mới hay bị lẫn lộn phiên bản

Pip là chương trình quản lý package của Python. Conda là trình quản lý thư viện, không chỉ của Python mà còn của các ngôn ngữ khác.

Which Python Package Manager Should You Use? - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 9 tháng 1, 2024