Conda là trình quản lý thư viện, không chỉ của Python mà còn của các ngôn ngữ khác

  • Các gói Pip là những thư viện Python như NumPy hoặc matplotlib
  • Các gói Conda bao gồm các thư viện Python (NumPy hoặc matplotlib), thư viện C (libjpeg), và tập tin thực thi (như trình biên dịch C, thậm chí trình thông dịch Python)

Package và library là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ

Pip là chương trình quản lý package của Python

Với những người chỉ cần dùng Python để làm dữ liệu chứ không lập trình, chỉ cần cài Anaconda là đủ. Không cần và không nên cài Python riêng

https://www.machinelearningplus.com/wp-content/uploads/2022/02/conda-vs-miniconda-vs-anaconda.png?ezimgfmt=ng:webp/ngcb11
Pip vs Conda: an in-depth comparison of Python’s two packaging systems

Anaconda ecosystem Python ecosystem
Conda: Packages from various language Pip: Python packages only
Miniconda: Virtual environment with different Python versions venv: Virtual environment with only one Python version
Anaconda: Specialized for data science projects Python: Suitable for general Python development

Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023