Anaconda giống như một fork Python có bổ sung thêm nhiều công cụ cho khoa học dữ liệu

Now seems like a distant memory, but there used to be a lot of issues installing the numerical stack (numpy/scipy etc.) on things like Windows. That’s when Anaconda was really quite a big thing. As far as a package manager goes these days, I honestly find it quite clunky
Python - 2023-06-06
Conda là trình quản lý thư viện, không chỉ của Python mà còn của các ngôn ngữ khác

Với những người chỉ cần dùng Python để làm dữ liệu chứ không lập trình, chỉ cần cài Anaconda là đủ. Không cần và không nên cài Python riêng


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023