tsc là TypeScript compiler, là thứ dịch TypeScript sang JavaScript

Compile time là lúc chuyển từ ngôn ngữ lập trình mà người hiểu sang ngôn ngữ máy chỉ có máy mới hiểu. Runtime là lúc máy chạy mã máy


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024