Void là kết quả của những hàm không trả kết quả nào

Khi hàm không dùng từ khoá return thì tức là hàm đó chỉ dùng để gom nhiều hàm khác lại làm một thôi chứ không có chạy gì cả. Đồng nghĩa với việc nó dùng return void.

Ví dụ, hàm này:

function chạyHàmVoid(){
    console.log(1+1)
} 
chạyHàmVoid()

Không trả về kết quả nào, dù console có hiện ra là 2.


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024