TS chỉ có thể bắt lỗi kiểu dữ liệu trong lúc viết code. Zod giúp bắt lỗi kiểu do người dùng trả về

Nguồn:: Zod Tutorial | Total TypeScript


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024