Thay vì dùng Copilot để gợi ý code, có thể dùng 30 seconds of TypeScript

Chỉ cần gõ 30_ rồi chờ một chút để VS Code gợi ý. Nếu nó không gợi ý thì bấm Ctrl+Space

Site Unreachable
Nguồn:: GitHub - deepakshrma/30-seconds-of-typescript


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024