Người mới học TS thì nên cài extension Total TypeScript để bớt sợ

Nó giúp làm quen được một số cú pháp hoặc lỗi cơ bản.

Get helpful hints on syntax you’ve never seen before, with direct links to the docs. Once you feel you’ve got it covered, mark it as learned to hide the hints. Goes all the way from beginner to hyper-advanced. (Bấm Ctrl+K Ctrl+I)

A TypeScript hint showing in a VSCode document

Confused by TypeScript errors? Translate them into human-readable language right in your IDE. (Bấm F8)

An improved error message showing in a VSCode document

Nếu cái nào không hiện lên thì vào TypeScript Error Translator .

Nguồn:: Can VS Code teach you TypeScript?

Ngoài ra cũng có chỉnh strictness
Typescript: 02-03 Strictness - Các config về strict trong tsconfig.json - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023