Index signature và record là các cách khai báo kiểu vật thể

Nguồn:: Record Type in TypeScript: A Quick Intro


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023