Generic là tính từ, không phải danh từ

Nguồn:: There Is No Such Thing As A Generic | Total TypeScript


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023