Generic là tính từ, không phải danh từ

Nguồn:: There Is No Such Thing As A Generic | Total TypeScript


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023