YAML thì để con người dễ đọc, còn JSON là để máy dễ đọc

YAML được sinh ra để con người đọc và viết metadata một cách dễ dàng
JSON không cho phép để dư dấu phẩy, không có comment, bắt buộc phải dùng ngoặc kép, key phải được đóng trong ngoặc kép
JSON hữu ích trong việc truyền dữ liệu vì nó hướng đến việc trở thành phần giao của các ngôn ngữ, chứ không phải phần hợp của chúng
YAML Considered Harmful - Philipp Krenn - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024