Ngôn ngữ đánh dấu

Tối ưu cho… →
Ngôn ngữ đánh dấu ↓
…cho con người đọc và viết …cho việc khai báo metadata …cho việc viết tập tin cấu hình …cho việc truyền dữ liệu
YAML
XML
TOML
JSON
JSONC/JWCC

Những thứ mà không tối ưu cho con người đọc và viết thì nên để máy tự in ra. Chỉnh sửa trực tiếp dễ gây lỗi. Hoặc ít nhất là nên viết trong parser/validator để nó báo lỗi ngay cho mình.

Chữ ML trong HTML, XML, YAML, TOML là viết tắt của markup language
The yaml document from hell


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 7, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024