YAML được sinh ra để con người đọc và viết metadata một cách dễ dàng

Vật thể:
  - Tên chiều: Món đồ
    Dữ liệu tự nhận dạng: 
    Ký tự để nhập trực tiếp:
      Từ:
        - @
      Nhãn:
        - @@
    Tên gọi đầu ra:
      Từ: Item
      Nhãn:  

Nếu bạn cần dùng các ký tự này: {, }, [, ], &, *, #, ?, |, -, <, >, , !, %, @, :, `, , thì cần để vào dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Khoảng trắng ở mỗi đầu dòng cần phải chính xác

Bạn cũng chỉ được dùng dấu cách để tạo khoảng trắng chứ không được dùng tab

YAML thì để con người dễ đọc, còn JSON là để máy dễ đọc


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024