JSON Schema dùng để đảm bảo file JSON được viết đúng

Nguồn::
JSON Schema Validator - Newtonsoft
Vỡ lòng về mô tả dữ liệu - Phần 2: JSON Type Definition | Nâu Đá Dev
What is JSON Schema - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024