JSON là cách để biểu diễn vật thể ra chữ, chứ tự nó không phải là vật thể

Đây cũng là lý do mà Trong JS, console.log() sẽ hiển thị toàn bộ nội dung vật thể mà không phải làm gì. Trong Python, print() sẽ chỉ hiển thị nội dung vật thể nếu str() đã được định nghĩa
Nguồn:: Ben Alman » There’s no such thing as a “JSON Object”

JSON hữu ích trong việc truyền dữ liệu vì nó hướng đến việc trở thành phần giao của các ngôn ngữ, chứ không phải phần hợp của chúng
Serialize là cách duy nhất để truyền dữ liệu từ server tới client và ngược lại


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024