JSON hữu ích trong việc truyền dữ liệu vì nó hướng đến việc trở thành phần giao của các ngôn ngữ, chứ không phải phần hợp của chúng

Nguồn:: Douglas Crockford: The JSON Saga - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024