Chữ ML trong HTML, XML, YAML, TOML là viết tắt của markup language

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023