Việc đóng gói (encapsulation) giúp ta không cần quan tâm vật thể lưu dữ liệu thế nào, mà chỉ cần quan tâm tới thuộc tính và phương thức của nó

Việc hiển thị nội dung dữ liệu như thế nào là do công cụ quyết định, không phải ngôn ngữ quyết định
4 đặc điểm của lập trình hướng vật thể
Giao diện là cách để sử dụng vật thể mà không cần biết bên trong nó có gì


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024