4 đặc điểm của lập trình hướng vật thể

  • Tính trừu tượng (abstraction)
  • Tính đóng gói (encapsulation) và che giấu dữ liệu (data hiding)
  • Tính đa hình (polymorphism)
  • Tính kế thừa (inheritance)

Nguồn:: Lập Trình Hướng Đối Tượng Là Gì?

Chưa rõ lý do vì sao lại dịch object ra thành đối tượng chứ không phải vật thể
Separation of concerns - Wikipedia


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024