Vật thể ngoài tự nhiên không chứa hướng dẫn để sử dụng nó. Vật thể trong máy tính có hướng dẫn sử dụng nó

Phương thức phải gắn lên một vật thể cụ thể nào đó để có tác dụng
Thay vì ta thao túng trực tiếp dữ liệu, ta điều khiển vật thể qua phần giao tiếp của nó với bên ngoài


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023