Vật thể được tạo nên bởi những thuộc tính

Nếu tất cả thuộc tính của vật thể đều đơn giản, và vật thể được dùng để tra cứu dữ liệu theo từ khoá chứ không phải là để thao tác và thay đổi thuộc tính bằng phương thức, thì nó được gọi là từ điển
Prototype là những thuộc tính không cần tạo ra cũng có sẵn


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023