Thay vì ta thao túng trực tiếp dữ liệu, ta điều khiển vật thể qua phần giao tiếp của nó với bên ngoài

Phần giao tiếp (interface) đó sẽ gồm các phương thức. Vật thể ngoài tự nhiên không chứa hướng dẫn để sử dụng nó. Vật thể trong máy tính có hướng dẫn sử dụng nó
Không cần biết vật thể chứa dữ liệu gì, chỉ cần quan tâm nó làm được gì
Nguồn::Pong & Object Oriented Programming - Computerphile - YouTube


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023