Prototype là những thuộc tính không cần tạo ra cũng có sẵn

Vật thể được tạo nên bởi những thuộc tính


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023